Tác giả :

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, NỘI DUNG VI PHẠM

& KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số   88  /QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV ngày 22/8/2011

của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

**************

I-       HÌNH THỨC KỶ LUẬT

 1. Những HSSV có hành vi vi phạm thì tuỳ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:
 2. Khiển trách: áp dụng đối với HSSV có hành vi vi phạm lần đầu nhưng ở mức độ nhẹ.
 3. Cảnh cáo: áp dụng đối với HSSV đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng.
 4. Đình chỉ học tập 1 năm học: áp dụng đối với những HSSV đang trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi HSSV không được làm.
 5. Buộc thôi học: áp dụng đối với HSSV đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù (kể cả trường hợp bị xử phạt tù được hưởng án treo).
 6. Xóa tên khỏi danh sách HSSV: Áp dụng đối với HSSV nghỉ học không phép hoặc quá phép từ một học kỳ trở lên.
 7. Hình thức kỷ luật của HSSV phải được ghi vào hồ sơ HSSV. Trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập 1 năm học và buộc thôi học, nhà trường gửi thông báo cho địa phương và gia đình HSSV biết để quản lý, giáo dục.

II-    NỘI DUNG VI PHẠM & KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT

 1. Vi phạm quy định về học tập.
 2. Đến muộn giờ học, giờ thực tập thường xuyên có hệ thống: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
 3. Mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học, giờ thực tập và tự học: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
 4. Vi phạm quy định sinh hoạt đầu năm học, đầu khóa học: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
 5. Nghỉ học không phép hoặc quá phép: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến xóa tên khỏi danh sách HSSV.
 6. Học hộ hoặc nhờ người khác học hộ: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
 7. Gian lận, mua bán chỗ trong việc đăng ký môn học: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
 8. Vi phạm quy chế thi, kiểm tra.
 9. Mang tài liệu vào phòng thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ, ném tài liệu vào phòng thi, vẽ bậy vào bài thi: Ngoài việc xử lý theo quy chế đào tạo; tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
 10. Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi, kiểm tra hộ; làm hộ, nhờ làm hoặc sao chép tiểu luận, đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; tái phạm, xử lý buộc thôi học.
 11. Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án môn học, khoá luận tốt nghiệp: Xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 12. Vi phạm quy định về nếp sống văn minh, xây dựng môi trường sư phạm.
 13. Hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường và nơi cấm hút thuốc theo quy định, từ 3 lần trở lên: Xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
 14. Không đeo bảng tên hoặc trang phục không đúng quy định khi đến trường, từ 3 lần trở lên: Xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo.
 15. Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến trường: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc tôi học.
 16. Tổ chức uống rượu, bia trong giờ học gây mất trật tự trị an trong trường: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 17. Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc tôi học.
 18. Tổ chức đánh cờ bạc dưới mọi hình thức: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 19. Vô lễ với thầy, cô giáo và CBCC nhà trường: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học.
 20. Vi phạm quy định đóng học phí: Việc xử lý HSSV vi phạm quy định đóng học phí được tiến hành theo học kỳ.
 21. Không đóng học phí đợt I, hoặc đóng học phí đợt I nhưng không đóng học phí đợt II của học kỳ theo quy định: Xử lý khiển trách.
 22. Không đóng học phí đợt I và đợt II của học kỳ: Xử lý cảnh cáo.
 23. Xóa tên khỏi danh sách HSSV đối với các trường hợp không đóng học phí, nghỉ học không phép từ một học kỳ trở lên.
 24. HSSV được nhà trường cho phép gia hạn thời gian đóng học phí, hết thời gian gia hạn không đóng hoặc đóng không đầy đủ học phí: tùy mức độ vi phạm bị xử lý từ khiển trách đến xóa tên khỏi danh sách HSSV.
 25. Vi phạm quy định về phòng, chống các tai tệ nạn trong trường học.
 26. Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Vi phạm lần 1, xử lý khiển trách; vi phạm lần 2, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 3, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 4, xử lý buộc thôi học.
 27. Tổ chức các hoạt động tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 28. Hoạt động mại dâm: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học.
 29. Chứa chấp, môi giới hoạt động mại dâm: xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 30. Sử dụng ma tuý: Xử lý theo quy định hiện hành về xử lý HSSV sử dụng ma tuý.
 31. Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo người khác sử dụng ma tuý: xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 32. Vi phạm quy định về trật tự, trị an.
 33. Đánh nhau gây thương tích, tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh nhau: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 34. Đưa phần tử xấu vào trong trường, KTX gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trong nhà trường: Tuỳ theo mức độ, xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 35. Làm hư hỏng tài sản trong KTX và các tài sản khác của trường: Tuỳ theo mức độ xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học và phải bồi thường thiệt hại.
 36. Lấy cắp tài sản, chứa chấp, tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có: Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 37. Tham gia biểu tình trái pháp luật: Vi phạm lần 1, xử lý cảnh cáo; vi phạm lần 2, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 3, xử lý buộc thôi học.
 38. Kích động, lôi kéo người khác biểu tình, viết truyền đơn, áp phích trái pháp luật: Vi phạm lần 1, xử lý đình chỉ học tập 01 năm; vi phạm lần 2, xử lý buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 39. Chứa chấp buôn bán vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy và các hàng cấm theo quy định của Nhà nước: xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 40. Vi phạm quy định về an toàn giao thông.
 41. HSSV vi phạm quy định về an toàn giao thông, bị công an lập biên bản gửi về trường lần 1, xử lý khiển trách; lần 2 trở lên, xử lý cảnh cáo; trường hợp nghiêm trọng, xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 42. Đua xe trái pháp luật: Tuỳ theo mức độ xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học; nếu nghiêm trọng, giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
 43. Tổ chức hoặc tham gia tổ chức đua xe trái pháp luật: xử lý buộc thôi học và giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

III- Trình tỰ, thỦ tỤc và hỒ sơ xét kỶ luẬt

 1. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật:
 2. HSSV có hành vi vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật.
 3. Cố vấn học tập-rèn luyện/giáo viên chủ nhiệm (CVHT-RL/GVCN) chủ trì họp với tập thể lớp có HSSV vi phạm và HSSV vi phạm, phân tích và đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa/trung tâm (TT). Trường hợp HSSV cố ý vắng mặt hoặc không làm bản kiểm điểm, vẫn tiến hành họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được.
 4. Hội đồng kỷ luật khoa/TT họp xét và đề nghị hình thức kỷ luật HSSV vi phạm lên Hội đồng kỷ luật của nhà trường. Thành phần Hội đồng gồm trưởng hoặc phó khoa/TT, thư ký làm công tác quản lý HSSV, CVHT-RL/GVCN lớp, ban đại diện lớp có HSSV vi pham, HSSV vi phạm. Trường hợp HSSV vi phạm đã được mời mà không đến hoặc tự ý nghỉ học sau khi vi phạm, Hội đồng vẫn tiến hành họp xét và xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. 
 5. Hội đồng kỷ luật HSSV của nhà trường tổ chức họp để xét kỷ luật HSSV vi phạm. Hội đồng kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật, đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật bằng văn bản.

Thành phần Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng uỷ quyền; Thường trực Hội đồng là Trưởng phòng công tác HSSV; Các uỷ viên là đại diện các khoa/TT, phòng có liên quan; Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV trường.

Hội đồng có thể mời đại diện lớp HSSV và CVHT-RL/GVCN lớp của những lớp có HSSV vi phạm kỷ luật. Các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến, đề xuất mức kỷ luật nhưng không được quyền biểu quyết.

 1. Hồ sơ xử lý kỷ luật của HSSV:
 2. Bản tự kiểm điểm của HSSV vi phạm (trong trường hợp HSSV có khuyết điểm không chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì Hội đồng vẫn họp để xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được).
 3. Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV có hành vi vi phạm.
 4. Biên bản của Hội đồng kỷ luật HSSV cấp khoa/TT.
 5. Bảng tổng hợp & ý kiến đề xuất của phòng Công tác HSSV trình Hội đồng.
 6. Các tài liệu có liên quan.

Trong trường hợp có đủ chứng cứ HSSV vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, Trưởng phòng Công tác HSSV sau khi trao đổi với Trưởng khoa/TT có HSSV vi phạm, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV trường lập hồ sơ trình Hiệu trưởng quyết định hình thức xử lý kỷ luật.

IV- ChẤm dỨt hiỆu lỰc cỦa quyẾt đỊnh kỶ luẬt

 1. Đối với trường hợp bị khiển trách: sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
 2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo: sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật và được hưởng quyền lợi của HSSV kể từ ngày chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.
 3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương: khi hết thời hạn đình chỉ, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.

V-    QuyỀn khiẾu nẠi vỀ KỶ LUẬT.

 1. Cá nhân và tập thể HSSV nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thoả đáng có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc Hiệu trưởng; nếu cấp trường đã xem xét lại mà chưa thoả đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn.
 2.  Thời gian khiếu nại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,304

Tổng truy cập:1,429,154