Tác giả :

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN DANH HIỆU

THI ĐUA KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  358  /QĐ-ĐHSPKT-CTCT&QLSV ngày 20/10/2007

của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

**************

 1. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ DANH HIỆU THI ĐUA.
  1. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG.
  2. Giấy khen của Hiệu trưởng.
  3. Bằng khen của Hiệu trưởng.
  4. Phần thưởng của Hiệu trưởng.
   1. DANH HIỆU THI ĐUA.
   2. Đối với cá nhân HSSV:

-     Danh hiệu cá nhân theo năm học gồm có 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc (xét theo năm học, trừ năm cuối- đã được xét toàn khóa).

-     Danh hiệu cá nhân toàn khóa học gồm có 3 loại: Tiến tiến, Giỏi, Xuất sắc (xét khi kết thúc khóa học).

-     Danh hiệu tốt nghiệp Thủ khoa ngành và khóa học (xét khi kết thúc khóa học).

-     Danh hiệu tốt nghiệp Trước thời hạn (xét cho SV tốt nghiệp trước tiến độ).

-     Danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh đại học (xét cho thí sinh thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại khối A, V, D, K).

-     Danh hiệu đoạt Giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế, Olympic về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, thể dục thể thao, văn nghệ, nghiên cứu khoa học…

-     Danh hiệu có Thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Trường, Đoàn , Hội sinh viên, trong các hoạt động xã hội, từ thiện…

 1. Đối với tập thể lớp HSSV gồm có 2 loại:

-     Lớp HSSV Tiên tiến (xét theo năm học).

-     Lớp HSSV Xuất sắc (xét theo năm học).

 1. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA.
  1. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN.
  2. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân trong năm học:

-     Đạt danh hiệu HSSV Khá, nếu xếp loại học tập và rèn luyện trong năm học đạt từ Khá trở lên.

-     Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập trong năm học đạt từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên.

-     Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện trong năm học đạt Xuất sắc.

Xếp loại học tập và rèn luyện được xác định theo Qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và hướng dẫn thực hiện các Quy chế nói trên của Hiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc có điểm tổng kết học phần lần thứ nhất trong học kỳ hoặc năm học đó dưới mức trung bình.

 1. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua cá nhân trong toàn khóa học.

-     Đạt danh hiệu HSSV Tiên tiến, nếu xếp loại học tập và rèn luyện trong toàn khóa học đạt từ Khá trở lên.

-     Đạt danh hiệu HSSV Giỏi, nếu xếp loại học tập trong toàn khóa học đạt từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt trở lên.

-     Đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc, nếu xếp loại học tập và rèn luyện trong toàn khóa học đạt Xuất sắc.

Xếp loại học tập và rèn luyện được xác định theo Qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, và hướng dẫn thực hiện các Quy chế nói trên của Hiệu trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.

Không xét khen thưởng đối với HSSV bị kỷ luật hoặc tốt nghiệp chậm tiến độ.

 1. Tiêu chuẩn danh hiệu tốt nghiệp Thủ khoa ngành và khóa học: HSSV đạt danh hiệu Tiên tiến, Giỏi hoặc Xuất sắc toàn khóa học và có điểm trung bình chung học tập và rèn luyện toàn khóa cao nhất ngành và khóa học.
 2. Tiêu chuẩn danh hiệu tốt nghiệp Trước thời hạn: Thời gian tốt nghiệp trước tiến độ từ 1 học kỳ trở lên; trong toàn khóa học không bị kỷ luật.
 3. Tiêu chuẩn danh hiệu Thủ khoa tuyển sinh đại học: SV trúng tuyển, nhập học có điểm thi tuyển sinh cao nhất (không tính điểm thưởng) trong kỳ thi tuyển sinh đại học (xét theo đợt hoặc khối thi).
 4. Tiêu chuẩn danh hiệu đoạt Giải trong các cuộc thi HSSV quốc gia, quốc tế, Olympic về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, thể dục thể thao, văn nghệ, nghiên cứu khoa học hoặc có Thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào, xã hội…: Được xét cụ thể khi đoạt giải hoặc đã có các đóng góp trực tiếp cho phong trào.
  1. ĐỐI VỚI TẬP THỂ LỚP HSSV.
  2. Tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Tiên tiến:

-     Có từ 20% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên; có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên.

-     Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện kém, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

-     Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong nhà trường; có HSSV tham gia NCKH hoặc tham gia trong các kỳ thi từ cấp trường về văn hóa, chuyên môn, tay nghề, thể dục thể thao, văn nghệ.

 1. Tiêu chuẩn danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc:

-     Đạt danh hiệu Lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn của danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Xuất sắc.

 1. THẨM QUYỀN VÀ QUY TRÌNH XÉT KHEN THƯỞNG
 2. Ban đại diện lớp phối hợp với BCH chi đoàn, chi hội tổ chức họp lớp dưới sự chủ trì của cố vấn học tập & rèn luyện xét, lập danh sách cá nhân HSSV, tập thể lớp đề nghị khen thưởng lên Hội đồng khen thưởng Khoa, Trung tâm ngay sau khi có kết qủa học tập, rèn luyện năm học hoặc toàn khóa.
 3. Hội đồng khen thưởng Khoa, Trung tâm họp xét và lập danh sách cá nhân HSSV, tập thể lớp HSSV đề nghị khen thưởng chuyển Thường trực Hội đồng khen thưởng nhà trường (diện khen thưởng toàn khóa chuyển về phòng Đào tạo trước 01 tuần họp xét tốt nghiệp, diện khen thưởng theo năm học chuyển về phòng Công tác HSSV vào tuần thứ 2 của năm học học mới, diện khen thưởng còn lại chuyển về phòng Công tác HSSV ngay sau khi HSSV lập được thành tích xuất sắc).
 4. Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách HSSV diện khen thưởng toàn khóa, phòng Công tác HSSV tổng hợp danh sách HSSV, tập thể lớp HSSV diện khen thưởng theo năm học và các loại khen thưởng khác trình Hội đồng khen thưởng cấp trường họp xem xét (diện khen thưởng toàn khóa xét trong buổi họp xét tốt nghiệp, diện khen thưởng theo năm học xét trong tuần thứ 3 của năm học sau) và đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định khen thưởng hoặc Hiệu trưởng đề nghị Bộ trưởng Bộ giáo và Đào tạo tặng bằng khen.
 5. Các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu thi đua được tặng giấy hoặc bằng khen kèm phần thưởng theo quy định. Công bố quyết định và trao phần thưởng được tiến hành trong lễ khai giảng năm học mới hoặc lể phát bằng tốt nghiệp.

Danh hiệu cá nhân của HSSV được ghi vào hồ sơ HSSV.

                                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG                     (đã ký)

Nơi nhận:                                                                                                                              

-      BGH.                                                                                                        

-      Các đơn vị.

-      Lưu CTCT-QLSV.                                                                                TS. LÂM MAI LONG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *VIDEO CLIP TUYÊN TRUYỀN

Xem tất cả Video

Trung tâm Thông tin - Máy tính

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84.8) 3896 8641 - (+84.8) 3896 1333

E-mail: ic@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng: 81,279

Tổng truy cập:1,429,129